Djelatnost

Poslovna, računovodstvena i porezna forenzika

Naglasak je na poslovnoj, računovodstvenoj i poreznoj forenzici, a posebno na otkrivanju prijevara i krađa u sustavima.

Forenzično računovodstvo je nova, posebna savjetodavna djelatnost koja se bavi ispitivanjem, dokazivanjem i sprječavanjem gospodarsko-kriminalnih i drugih nedopuštenih radnji. Svoje korijene ima u istraživanju nedopuštenih radnji (prijevara) koje su uvijek bile prisutne u povijesti poslovne ekonomije.

Pri tome se računovodstvena forenzika temelji na otkrivanju tri osnovna područja prijevara:

Korupcija koja se manifestira kroz sukob interesa, podmićivanje, ilegalne nagrade i ekonomske utjecaje.

Otuđenje imovine su razni oblici krađe imovine kao i prijevare u prodaji imovine, neovisno o obliku u kojem se nalazi: materijalna, nematerijalna ili finacijska imovina.

Lažiranje financijskih izvješća nalaze se u području financijskih lažiranja i nefinancijskih lažiranja izvješća, za potrebe vlasnika, uprave, radi banaka, države, kupaca ili dobavljača.

Pored toga, analiziraju se i svi drugi oblici oštećivanja, a prema potrebi i zahtjevu klijenta, kao što su prijevare kupaca i dobavljača, prijevare u gospodarskom poslovanju, pranje novca.

Najčešći poslovi koji poslovni forenzičari i forenzični računovođe obavljaju su: otkrivanje lažiranja u financijskim izvještajima, otkrivanje prijevare ili namjere prijevare, otkrivanje utaje poreza, otkrivanje lažnih bankrota, procjena vrijednosti poslovnih transakcija imovine, podjele imovine na suvlasnike, grešaka i nemara, lažiranje dokumentacije, otkrivanje krađa od strane zaposlenika, procjena financijskog položaja sadašnjih i mogućih poslovnih partnera i sl.

U poreznom dijelu, posao forenzičara se svodi na utvrđivanje postojanja porezne utaje , prijevare u sustavu obračuna poreza i sl.

Forenzičari poslovodstvu mogu pomoći u ostvarivanju zakonitog postupanja, odnosno djelovanja u skladu s pravnim propisima. Forenzičari se uključuju u razne istrage nakon obavljenih redovnih ili posebnih revizija, koje su otkrile naznake prijevara u poslovno-financijskim transakcijama.

Nakon obavljenih istraga sastavlja se i naručitelju prezentira izvješće o utvrđenom nalazu, koje može služiti za interne potrebe kao i podloga odvjetniku za daljnja postupanja.

Procjenjivanje društava, imovine i obveza

U svim društvenim segmentima permanentno se javlja potreba za procjenjivanjem ekonomske vrijednosti društva, zemljišta, građevinskih objekata, patenata, financijske imovine, financijskih i drugih obveza i drugih vrsta imovine i obveza za pravne i fizičke osobe.

Proces procjenjivanja zahtijeva angažiranje obrazovanih i iskusnih stručnjaka raznih profila. Cjelokupan postupak procjenjivanja moraju voditi ovlašteni procjenitelji, koji su educirani za definiranje cilja procjene te primjenu adekvatnog pristupa i metoda procjene, kako bi se postigla visoka vjerodostojnost utvrđenih fer vrijednosti predmeta procjene. To zahtijeva objektivno i nepristrano procjenjivanje u interesu svih sudionika koji koriste rezultate procjene.U svim procesima procjene ovlašteni procjenitelji su voditelji procjeniteljskog tima u čijem sastavu se po potrebi nalaze diplomirani pravnici, diplomirani ekonomisti, inženjeri građevinarstva, inženjeri strojarstva, inženjeri tehnologije, inženjeri geodezije i druge struke, ovisno o karakteristikama gospodarskog subjekta koji je predmet procjene.

Ovlašteni procjenitelji temelje svoje procjene na sveobuhvatnoj metodologiji s nekoliko modela ovisno o cilju postupka procjene vrijednosti. Ova metodologija bazira se na definicijama i preporukama Međunarodnih standarda za procjenjivanje, pa je transparentna i za inozemne korisnike.

Sudsko vještačenje u području financija i poreza

Stalni sudski vještak je vrhunski stručnjak odabran od strane suda s liste sudskih vještaka kako bi u postupcima pred sudovima neovisnim i stručnim mišljenjem u skladu sa zadanim zadatkom vještačenja pomogao razjasniti okolnosti o kojima sud nema stručnih znanja.

Rad sudskog vještaka je neovisan, visoko stručan, a vrši se uvijek u skladu sa zadatkom vještačenja koji definira nadležno tijelo, najčešće sudac.

Isto tako, vještak može biti angažiran i za poslove kontravještačenja, u kom slučaju sudjeluje u radu tima obrane i priprema podlogu za odvjetnički rad.

Revizija

Pružamo usluge komercijalne revizije sukladno Zakonu o reviziji za potrebe klijenata, što uključuje provjeru i ocjenu financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, reviziju povećanja temeljnog kapitala, i ostale poslove predviđene Zakonom o trgovačkim društvima i posebnim propisima.

Organizacija

Pružamo usluge restrukturiranja računovodstveno-financijskih sektora na način da se nakon inicijalnog snimanja stanja odjela predlaže nova organizacijska struktura adekvatna veličini i prirodi poslovanja društva.

Licence

Press

08.12.2017. - forenzika-prima.hr

PKF FORENZIKA PRIMA d.o.o., PKF Hrvatska

12.10.2017. - forenzika-prima.hr

Međunarodna grupacija PKF

12.09.2017. - forenzika-prima.hr

Forenzična revizija dijela poslovanja

21.08.2017. - forenzika-prima.hr

Usluge poreznog savjetništva (II. dio)

19.07.2017. - forenzika-prima.hr

Usluge poreznog savjetništva (I. dio)

Doznajte više